Term Definition
??? Pinyin: xingqi yi
English: monday
??? Pinyin: xingqi er
English: Tuesday
??? PInyin: xingqi san
English: Wednesday
??? Pinyin: xingqi si
English: Thursday
Pinyin: xingqi wu
English: Friday
Pinyin: xingqi liu
English: Saturday
PInyin: xingqi ri
English: Sunday