Character English Pinyin
?? February er yue
?? March san yue
?? April si yue
?? May wu yue
?? June liu yue
?? July ji yue
?? August ba yue
?? September jiu yue
?? October shi yue
??? November shi yi yue
??? December shi er yue
??? Monday xing qi yi
??? Tuesday xing qi er
??? Wednesday xing qi san
??? Thursday xing qi si
??? Friday xing wi wu
??? Saturday xing qi liu
???/? Sunday xing qi ri/tian
?? Yesterday zuo tian
?? Today jin tian
?? Tomorrow ming tian
?? Dad ba ba
?? Mom ma ma
?? Big brother ge ge
?? Big sister jie jie
?? Small brother di di
?? Small sister mei mei
?? brothers xiong di
?? sisters jie mei
??? only son du sheng zi
??? du sheng nu
? mouth kou
? one ge
(?)? ( can't ) have ( mei )you
? on sheng
? live zhu
(?)? ( no ) yes ( bu ) shi
?? Work gong zuo
? do zuo
??? How many people ji kou ren
??? What grade ji nian ji
??? Which country na guo ren
? Horse ma
? It ne
?? teacher lao shi
?? businessman shang ren
?? secretary mi shu
? Who shui