Term Definition
?? february er yue
?? march san yue
?? april si yue
?? may wu yue
?? june liu yue
?? july qi yue
?? august ba yue
?? september jiu yue
?? October shi yue
??? november shi yi yue
??? december shi er yue
??? monday xing qi yi
??? tuesday xing qi er
??? wednesday xing qi san
??? thursday xing qi si
??? friday xing qi wu
??? saturday xing qi liu
???/? sunday xing qi ri/tian
?? yesterday zuo tian
?? tomorrow jin tian
?? today ming tian
? how much/how many ji
?? how much duo da
?? how old ji sui
?? how little duo shao
?? where na er
?? mother ma ma
?? older brother ge ge
?? older sister jie jie
?? younger brother di di
?? younger sister mei mei
???? sibling xoing di jie mei
??? only son du sheng zi
??? only daughter du sheng nu
? (measure word) kou
? (measure word) ge
(?)? have (not) (mei) you
? up shang
? live zhu
(?)? is (not) (bu) shi
?? occupation gong zuo
? do zuo
? who shui
??? how many people ji kou ren
??? what grade ji nian ji
??? what nationality na guo ren
? do you ma
? it ne
?? lawyer lu shi
?? teacher lao shi
?? business man shang ren
?? secretary mi shu
?? 2 o'clock liang dian
????? 3:45 san dian ling wu fen
???? 4:10 si dian shi fen
???? 9:15 jiu dian yi ke
???? 7:45 qi dian san ke
???? 45 minutes si shi wu fen
??? 10:30 shi dian ban
????? almost 7 o'clock cha shi fen qi dian
?? morning zao shang
?? morning shang wu
?? noon zhong wu
?? night wan shang
?? afternoon xia wu
?? everyday mei tian
?? get up qi chuang
?? eat chi fan
?? go to school shang xue
?? school fang xue
?? go to bed shui jiao
?? drive kai che
?? ride car zuo che
?? walk zou lu
?? work shang ban
?? what time ji dian
?? when zen me
?? car xiao che
?? tram dian che
???? bus gong gong qi che
??? taxi chu zu che
?? color yan se
?? black hei se
?? white bai se
?? yellow huang se
?? blue lan se
?? red hong se
??? pink fen hong se
?? orange cheng se
?? purple zong se
?? green lu se
?? grey hui se
?? clothes yi fu
?? shirt chen shan
??? jeans niu zai ku
?? skirt qun zi
?? t-shirt han shan
?? shorts duan ku
?? sweater mao yi
?? pants chang ku
?? coat wai tao
?? uniform xiao fu
?? eyes yan jing
?? nose bi zi
?? mouth zui ba
? head tou
? hand shou
? leg tui
? foot jiao
?? hair tou fa
? tall gao
? short ai
? long chang
? short duan
?? like xi huan
? wear chuan
?(?) grow up chang (de)
?? January yi yue
?? father ba ba